Satheesh

98.01/100Rajasekaran

98.01/100
A. Angaleaswari

98.01/100


Quiz Title Report - ஒன்பதாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் இயல் 7 தேர்வு

Rank Name Earned Score Total Score
1 Rajasekaran 98.01 100
1 A. Angaleaswari 98.01 100
1 Satheesh 98.01 100
2 Poornima 96.04 100
3 PONNUDURAI L 94.09 100
4 Fg 92.16 100
4 Bhuvaneswari 92.16 100
5 Thenmozhi 86.49 100
5 R. Jayanthi 86.49 100
6 Zggg 84.64 100
7 Muhajirin 77.44 100
8 Vasanthi 72.25 100
9 Chitra 68.89 100
9 Sathana 68.89 100
10 Sivaprakasam 67.24 100
11 Obli 65.61 100
12 Deeps 53.29 100
12 SUBRAMANI 53.29 100
13 VIJAYABASKAR T 36.00 100