fujhtij

21.03/40
fujhtij

21.03/40


Quiz Title Report - அறிவியல் உபகரணங்கள், கண்டுபிடிப்புகள் - அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அவர்களது பங்கெடுப்புகள்

Rank Name Earned Score Total Score
1 fujhtij 21.03 40