வினோபா

11.76/45Prakash

16.20/45


Quiz Title Report - ஒன்பதாம் வகுப்பு அறிவியல் - 2ம் பருவம் - பாடம் 8 - விலங்குகளின் உறுப்பு மண்டலங்கள்

Rank Name Earned Score Total Score
1 Prakash 16.20 45
1 f 16.20 45
2 வினோபா 11.76 45